Regulamin przewoźnika Vegabus sp. z o.o.


 12.04.2019

  

        I.            Pojęcia:

Regulamin - niniejszy regulamin opisujący prawa i obowiązki pasażera oraz przewoźnika, a także stanowiący o innych zagadnieniach dotyczących przewozu osób wykonywanych przez Vegabus sp. z o.o.

Przewoźnik – podmiot wykonujący regularny przewóz osób w zbiorowej komunikacji t.j. Vegabus sp. z o. o. ul. Przemysłowa 9, 37-500 Jarosław, NIP: 792 230 23 22

Pojazd (autobus) – środek transportu, którym dokonywany jest przewóz osób bądź bagażu w zbiorowej komunikacji

Pasażer – osoba korzystająca z usług przewoźnika, podróżująca środkami transportu udostępnionymi przez przewoźnika na potrzeby realizacji przewozu

Punkt Sprzedaży Biletów – miejsce udostępnione przez przewoźnika służące do sprzedaży biletów pasażerom korzystającym z usług przewoźnika – lokal przy ul. Sikorskiego 1a, 37-500 Jarosław

Bilet – dokument uprawniający pasażera do przejazdu będący jednocześnie potwierdzeniem transakcji zawartej między przewoźnikiem a pasażerem

Bilet jednorazowy – bilet zakupiony i wydrukowany u kierowcy autobusu, lub zakupiony i wydrukowany w Punkcie Sprzedaży Biletów ważny podczas określonego kursu w godzinach jego wykonywania, na trasie i między przystankami w nim zawartych

Bilet miesięczny – bilet zakupiony i wydrukowany w Punkcie Sprzedaży Biletów obowiązujący w ramach relacji na jaką został wykupiony przez okres zapisany na w/w bilecie. Bilet miesięczny uprawnia do nieograniczonej ilości przejazdów w ramach zawartych w nim danych.

Bilet ulgowy – bilet miesięczny lub jednorazowy z zastosowaną odpowiednią ulgą ustalaną na podstawie dokumentu uprawniającego do ulgi oraz odpowiednich przepisów

Opiekun lub przewodnik – osoba pełnoletnia (a w przypadku osoby niewidomej lub ociemniałej także osoba która ukończyła 13 lat) oraz pies – przewodnik, towarzyszący w czasie przejazdu osobie, która nie jest w stanie sama podróżować.

Kontroler (rewizor) – osoba upoważniona przez Przewoźnika do kontrolowania biletów oraz dokumentów uprawniających do przejazdu ulgowego

 II.            Warunki ogólne

1. Regulamin przewozów określa podstawowe prawa i obowiązki pasażerów korzystających z usług firmy przewozowej Vegabus sp. z o.o., a także prawa i obowiązki przewoźnika i osób go reprezentujących.

2. Niniejszy regulamin ustala się na podstawie art 4 Ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.-Prawo Przewozowe Dz. U. z 1995 r. Nr 119 poz. 575 z późniejszymi zmianami oraz Rozporządzenia Ministra Transportu.

3. Poprzez nabycie biletu pasażer zawiera umowę z przewoźnikiem. W przypadku przejazdów bezpłatnych lub innych ustaleń zawarciem umowy jest zajęcie miejsca w pojeździe (siedzącego lub stojącego).

4. Przewoźnik nie dopuszcza przewozu zwierząt w swoich pojazdach.

5. Wsiadanie i wysiadanie z autobusu jest dozwolone wyłącznie w miejscach określonych w rozkładzie jazdy tylko i wyłącznie po całkowitym zatrzymaniu pojazdu.

6. W sytuacjach nagłych lub nieuwzględnionych w niniejszym regulaminie pasażerowie mogą kontaktować się z Działem Obsługi Klienta pod numerem telefonu 16 622 44 88.

7.  Niniejszy regulamin powinien być umieszczony w widocznym miejscu w autobusie.

8. Zabrania się prowadzenia rozmów z kierowcą podczas jazdy.

9. Pasażerowie zajmujący miejsca stojące powinni w czasie jazdy trzymać się uchwytów lub poręczy.

10. Wszelkie reklamacje i uwagi związane z wykonywaniem umowy przewozu należy kierować listownie w terminie do 7 dni od daty powstania przyczyny zgłoszenia na adres : Vegabus sp. z o.o., Przemysłowa 9, 37-500 Jarosław

Wnioski, które zostaną dostarczone do siedziby firmy po upływie 7 dni nie będą rozpatrywane.

11. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia zatwierdzenia przez reprezentanta Spółki Vegabus sp. z o.o. do pisemnego odwołania lub wprowadzenia zmian.

 

III.            Bilety

1. Opłatę za przejazd pasażer uiszcza niezwłocznie po wejściu do pojazdu poprzez zakup biletu u kierowcy pojazdu. Wyjątkiem od tego przepisu jest posiadanie biletu miesięcznego zakupionego w Punkcie Sprzedaży Biletów. W przypadku posiadania biletu miesięcznego pasażer zobowiązany jest niezwłocznie okazać go kierowcy.

2. Wysokość opłat za przejazdy określa cennik biletów. Cennik obowiązuje w ramach danej linii komunikacyjnej.

3. Do przejazdu autobusami upoważniają bilety jednorazowe i bilety miesięczne o wartości zgodnej z cennikiem wydane przez pracownika firmy Vegabus.

4. Pasażer zobowiązany jest posiadać ważny bilet przez cały czas jazdy i okazywać go na żądanie osoby uprawnionej do kontroli biletów.

5. Pasażer powinien niezwłocznie po nabyciu sprawdzić prawidłowość wystawionego biletu, bowiem po odejściu od kasy reklamacje nie będą uwzględniane.

6. Na miejsce biletów skradzionych lub zagubionych nie będą wystawiane duplikaty.

7. Po rozpoczęciu podróży przekazywanie biletu innym pasażerom jest zabronione.

8. Bilet zabrudzony, zniszczony lub nieczytelny jest nieważny.

9. Pasażerowi nie wolno odstępować biletu innej osobie, jak również korzystać z biletu  otrzymanego od innej osoby.

10. Pasażer korzystający z bezpłatnego przejazdu bądź z biletu ulgowego jest  zobowiązany posiadać przy sobie i okazywać na każde żądanie kontrolującego.

11. W razie awarii lub uszkodzenia pojazdu w czasie jazdy, pasażerowi posiadającemu ważny bilet przysługuje prawo do kontynuowania podróży na podstawie posiadanego biletu następnym autobusem linii przebiegającej tą samą trasą.

12. Do przejazdów bezpłatnych  uprawnione są osoby posiadające bilet pracowniczy wystawiony przez przewoźnika.  Dokument taki zawiera:

a)      nazwę i siedzibę przewoźnika,

b)      imię i nazwisko pasażera,

c)      adres pasażera,

d)      numer i okres ważności dokumentu,

e)      zakres tras lub linii, których bilet dotyczy,

f)       pieczęć i podpis wystawcy.

IV.            Bagaż

1. Nie pobiera się opłaty za przewóz:

a)      bagażu ręcznego, którego wymiary nie przekraczają: 80cm x 60cm x 40cm.,

b)      wózka dziecięcego lub sanek,

c)      wózków inwalidzkich oraz innych przedmiotów ortopedycznych wykorzystywanych do poruszania się przez podróżujące osoby niepełnosprawne,

2. Po konsultacji i wyrażeniu zgody przez kierowcę Pasażerowie mogą przewozić w pojazdach bagaż inny niż określony w ust.1 pkt 1)  jeżeli istnieje możliwość umieszczenia go w pojeździe w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu jazdy, nie utrudniający przejścia i nie narażający na zanieczyszczenie lub uszkodzenie odzieży lub ciała innych pasażerów oraz pojazdu

3. Bagażu nie wolno trzymać na miejscach przeznaczonych do siedzenia.

4. Pasażer zobowiązany jest do zdjęcia plecaka na czas przejazdu.

5. Pasażer odpowiada za szkody powstałe w związku z przewożeniem bagażu

6. Zabrania się przewożenia w autobusie broni, substancji i przedmiotów niebezpiecznych, materiałów wybuchowych,  żrących lub cuchnących i innych mogących w jakikolwiek sposób utrudnić pozostałym osobom korzystanie z pojazdu powodując zabrudzenie odzieży,  uszkodzenie ciała pasażerów lub pojazdu

7. Nadzór nad bagażem który pasażer przewozi w autobusie, należy  do pasażera.

8. Bagaż podręczny, przewożony w autobusie oraz przedmioty pozostawione przez pasażera po zakończeniu podróży nie są objęte ochroną i odpowiedzialnością Przewoźnika.

 

 V.            Ulgi

1. Przewoźnik honoruje wszelkie ulgi ustawowe. Aby zakupić bilet z zastosowaną ulgą należy posiadać i okazać odpowiedni dokument.

2. Przewoźnik przewiduje zastosowanie ulg handlowych na wybranych trasach.

3. Pasażer może korzystać podczas przejazdu tylko z jednej ulgi.

VI.            Obowiązki przewoźnika

1. Vegabus sp. o.o. odpowiada za przewóz pasażerów do ich miejsca przeznaczenia określonego na bilecie.

2. Firma Vegabus  sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wyjazdu lub przyjazdu powstałe z przyczyn niezależnych od Przewoźnika, w szczególności takich jak:

a)      wypadki lub kolizje drogowe powodujące opóźnienia na trasie,

b)      wyjątkowo trudne warunki atmosferyczne,

c)      zastosowanie się do żądań policji,

d)     akty wandalizmu i terroru,

e)      zamknięcie drogi, objazdy, wyjątkowe natężenie ruchu,

f)       inne okoliczności niezależne od przewoźnika.

3. Kierowca po zakończeniu czynności związanych ze zmianą kierunku jazdy (podczas  ich trwania  pasażerowie nie mogą przebywać w autobusie) zobowiązany jest podjechać  niezwłocznie na przystanek dla wsiadających w celu umożliwienia oczekującym  pasażerom zajęcia miejsca w pojeździe.

4. W razie awarii lub uszkodzenia pojazdu pasażerom tych pojazdów posiadających ważny  bilet przysługuje prawo kontynuowania podróży z tym samym biletem innym autobusem  tego samego przewoźnika.

5. Firma Vegabus  sp. z o.o.  nie odpowiada za szkody powstałe na skutek przerw w ruchu albo zmian kierunku jazdy pojazdów z przyczyn niezależnych od przewoźnika oraz  spowodowanych siłą wyższą,  przyczynami natury techniczno-eksploatacyjnej,  zarządzeniami organów porządkowych lub innych kompetentnych organów.

6. Przewoźnik obowiązany jest oznaczyć pojazd umieszczając w widocznym miejscu na pojeździe cechy identyfikujące przewoźnika i miejsce docelowe trasy.

7. Kierujący pojazdem nie powinien w czasie jazdy prowadzić rozmów, spożywać posiłków,  palić tytoniu, oraz sprzedawać biletów.

8. Przewoźnik obowiązany jest do umieszczenia w każdym pojeździe:,

a)      informacji o osobie rozpatrującej skargi i wnioski dotyczące jakości świadczonych usług,

b)      wyciągu z niniejszego regulaminu ,

c)      cennika aktualnych opłat za przejazd oraz informacji o wysokości opłat dodatkowych.

 VII.            Obowiązki pasażera

1.Pasażer ma obowiązek okazać na wezwanie kierowcy, a także uprawnionej osobie podczas kontroli w czasie podróży, dokument uprawniający do korzystania z przejazdu.

2. Pasażer zobowiązany jest stawić się na przystanku co najmniej 5 minut przed odjazdem autobusu.

3. Pasażer, który zajmie miejsce oznaczone: „dla osoby niepełnosprawnej” lub „osoby z dzieckiem na ręku”,  jeśli nie ma ku temu uprawnień, obowiązany jest zwolnić je w razie zgłoszenia się osoby, dla której miejsce takie jest przeznaczone.

4.  Zabrania się:
1) wsiadania do pojazdu i wysiadania z niego podczas jazdy
2) jazdy na stopniach lub zewnętrznych częściach pojazdu,
3) otwierania drzwi pojazdu podczas jazdy,
4) wychylania się z pojazdu i opierania się o drzwi podczas jazdy,
5) nieuzasadnionej sygnalizacji zatrzymania pojazdu,
6) zajmowania miejsca w pobliżu kierowcy w sposób ograniczający jego pole widzenia,
7) zanieczyszczania pojazdu, a także niszczenia jego urządzeń,
8) wyrzucania jakichkolwiek przedmiotów z pojazdu w czasie jazdy lub postoju,
9) spożywania artykułów żywnościowych, mogących zabrudzić innych pasażerów, lub zanieczyścić wnętrze pojazdu,
10) palenia tytoniu lub spożywania napojów alkoholowych w pojeździe,
11) grania na instrumentach muzycznych, korzystania z radioodbiorników, lub zakłócania w inny sposób spokoju w pojeździe,
12) prowadzenia wszelkich zbiórek pieniędzy lub jakichkolwiek rzeczy, za wyjątkiem sytuacji w których organizator posiada stosowne pisemne zezwolenie Przewoźnika,
13) wchodzenia do pojazdu z założonymi łyżworolkami, wrotkami lub innym podobnym sprzęcie,
14) wykonywanie czynności mogących narazić innych pasażerów na szkodę lub obrażenia,
15) wykonywania innych czynności niedozwolonych w miejscach publicznych.
5. Dziecko przewożone w pojeździe w wózku dziecięcym powinno być zabezpieczone szelkami zapobiegającymi wypadnięciu.

5. Kierujący pojazdem, rewizorzy, oraz personel nadzoru ruchu:
1) ma prawo odmówić przewozu osób nietrzeźwych, mogących zabrudzić innych pasażerów i pojazd, zachowujących się agresywnie, bądź stwarzających inne istotne zagrożenie dla pasażerów,

2) może wezwać Policję, Straż Miejską celem interwencji, lub zjechać do najbliższego komisariatu tych jednostek.


6. Osobom, które opuściły pojazd na wezwanie kierującego, rewizorów, lub osób nadzoru ruchu w związku z nieprzestrzeganiem przepisów niniejszego regulaminu nie przysługuje zwrot należności za bilet.

 

VIII.            Kontrola biletów i opłaty dodatkowe

1. Do kontroli biletów oraz dokumentów uprawniających do przejazdów ulgowych upoważniony jest kierowca oraz inne osoby posiadające stosowne uprawnienia.

2. Uprawniona osoba kontrolująca bilety nie będąca kierowcą powinna posiadać identyfikator.

Identyfikator, o którym mowa, zawiera w szczególności:

a)      nazwę i adres przewoźnika,

b)      numer identyfikacyjny osoby dokonującej kontroli,

c)      zdjęcie kontrolującego,

d)     zakres upoważnienia,

e)      okres ważności identyfikatora,

f)       pieczęć i podpis wystawcy.

 

3. Pasażer odbywający podróż obowiązany jest do okazywania do kontroli ważnego biletu. W razie korzystania z przejazdu bezpłatnego lub ulgowego pasażer winien posiadać wymagany odpowiedni dokument uprawniający go do takiego przejazdu.

4.  Opłatę dodatkową pobiera się za:

a)      przejazd bez ważnego biletu

b)      przejazd bez wymaganego dokumentu potwierdzającego prawo do ulgi lub zwolnienia od opłaty w przejeździe

c)      spowodowanie bez uzasadnionej przyczyny zatrzymania lub zmiany trasy przejazdu

5.  Wysokość opłaty dodatkowej ustala się w następujący sposób:

a)      Za przejazd bez ważnego biletu – 50-krotność ceny najtańszego biletu normalnego

b)      Za przejazd bez dokumentu potwierdzającego praw do ulgi lub zwolnienia od opłaty – 40 krotność ceny najtańszego biletu normalnego

c)      Za spowodowanie bez uzasadnionej przyczyny zatrzymania lub zmiany trasy przejazdu – 150 krotność ceny najtańszego biletu normalnego

6. Do opłaty dodatkowej dolicza się kwotę o wartości brakującego dokumentu do przejazdu ( np. cenę biletu).

7.Pasażer, który nie posiada ważnego biletu na przejazd, a jednocześnie nie ma odpowiedniej gotówki na uiszczenie opłaty dodatkowej lub odmawia zapłaty, zobowiązany jest okazać kontrolerowi dokument tożsamości z fotografią

8. Kontrolujący jest zobowiązany spisać dane personalne pasażera podróżującego bez ważnego biletu lub bez dokumentu uprawniającego do bezpłatnego lub  ulgowego przejazdu i wręczyć wezwanie do zapłaty opłaty dodatkowej, udzielając jednocześnie informacji co do miejsca i terminu jej uiszczenia oraz sposobu składania reklamacji.

9. W przypadku, gdy pasażer nie posiada biletu lub dokumentu upoważniającego do ulgi albo bezpłatnego przejazdu i odmawia okazania dokumentu kontrolujący ma prawo w razie potrzeby, skorzystać z pomocy funkcjonariuszy Policji lub Straży Miejskiej.

10. Koszty dodatkowe związane z interwencją służb porządkowych ponosi pasażer.

11. Przewoźnik lub organizator publicznego transportu zbiorowego albo osoba przez niego upoważniona ma prawo:

1)      w razie odmowy zapłacenia należności – żądać okazania dokumentu umożliwiającego stwierdzenie tożsamości podróżnego

2)      w razie niezapłacenia należności i nieokazania dokumentu – ująć podróżnego i niezwłocznie oddać go w ręce Policji lub innych organów porządkowych, które mają zgodnie z przepisami prawo zatrzymania podróżnego i podjęcia czynności zmierzających do ustalenia jego tożsamości

3)      w razie uzasadnionego podejrzenia,  że dokument przewozu albo dokument uprawniający do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego jest podrobiony lub przerobiony – zatrzymać dokument za pokwitowaniem oraz przesłać go prokuratorowi lub Policji, z powiadomieniem wystawcy dokumentu.

12. W przypadku, o którym mowa w par. VIII pkt. 8, do czasu przybycia funkcjonariusza Policji lub innych organów porządkowych, podróżny obowiązany jest pozostać w miejscu przeprowadzania kontroli albo w innym miejscu wskazanym przez przewoźnika lub organizatora publicznego transportu zbiorowego albo osobę przez niego upoważnioną.

IX.            Przepisy porządkowe

1. Do przestrzegania przepisów porządkowych obowiązani są pasażerowie, osoby kierujące pojazdami, rewizorzy kontrolujące bilety, oraz personel nadzoru ruchu.

2. Zabrania się spożywania w autobusie posiłków mogących zabrudzić pojazd lub innych pasażerów, palenia tytoniu,  spożywania alkoholu oraz przyjmowania innych substancji psychoaktywnych

3. Radia, magnetofony, odtwarzacze plików, telefony komórkowe, i inne urządzenia grające w tym instrumenty muzyczne nie mogą być używane w trakcie podróży.

4.  Pasażerowie mogą słuchać muzyki z własnych odbiorników bądź nośników pod warunkiem, iż nie jest ona słyszalna przez innych podróżujących.

5.  Zabrania się przebywania w autobusie osobom pod wpływem alkoholu bądź środków odurzających. W przypadku zauważenia zakłócania podróży kierowca zobowiązany jest do wyproszenia pasażera lub do wezwania Policji.

6. Kierowca autobusu może odmówić przewozu osób nietrzeźwych i zachowujących się  nieodpowiednio oraz mogących zabrudzić innych pasażerów.

7. Osoby zagrażające bezpieczeństwu lub porządkowi, mogą nie zostać wpuszczone do  pojazdu lub z niego usunięte przez kierowcę.

8. Osobom usuniętym z pojazdu nie przysługuje prawo do zwrotu należności za bilet.

9. Zabrania się wyrzucania z autobusów jakichkolwiek przedmiotów.

10. Zakazane jest zajmowanie w autobusie miejsc zajętych już w sposób widoczny przez innych pasażerów.

11. Pasażerowie odpowiadają za szkody wyrządzone przewoźnikowi Vegabus sp. z o.o. i innym pasażerom. W razie uszkodzenia bądź zanieczyszczenia autobusu pasażer zobowiązany jest do pokrycia naprawy szkód lub usunięcia zanieczyszczeń.

12.Za zanieczyszczenie pojazdu przez pasażera powodujące konieczność jego zjazdu celem sprzątnięcia, pobrana będzie opłata specjalna.

13. Pasażer jest zobowiązany do przestrzegania ustaleń niniejszego regulaminu, oraz ustaleń w zakresie cen biletów i innych opłat, a także uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów.

Osoby uciążliwe dla podróżnych, nie przestrzegające niniejszego regulaminu lub odmawiające zapłacenia należności za przewóz mogą być usunięte ze pojazdu.